Jordvärme och markvärme i Sollefteå, Kramfors

Se även energialternativ:
Bergvärme   •   Jordvärme   •   Luft-vattenpump   •   Solvärme   •   Värmepumpar   •   Frikyla

Varför jordvärme?

  • Om du har långt ner till berg kan det vara bättre att gräva för jordvärme än att borra för bergvärme.
  • Miljöpåverkan är liten genom den värmepumpsteknik som finns idag.
  • Jordvärme är en underhållsfri anläggning som kräver lite engagemang från din sida. Värmepumpen kan behöva bytas ut efter ca 20 år.

offertforfragan

Hur fungerar jordvärme?

I en jordvärmeanläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som finns i marken.
En slang på mellan 400 och 600 meter (beroende på husets energibehov) grävs ner på ca 1 meters djup.

I slangen cirkulerar en miljövänlig vätska bestående av bioetanol och vatten. Vätskan värms upp några grader av den omgivande marken. Kompressorn komprimerar sedan energin som finns i vätskan till värme med högre temperatur lämplig för uppvärmning och tappvarmvatten.

Bästa förutsättningarna för jordvärme är om det finns en åker i anslutning till fastigheten. Verkningsgraden är i förhållande till bergvärme inte riktigt lika jämn men är ändå ett kostnadseffektivt alternativ för värmepumpar.

Är jordvärme ditt alternativ?

Våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar och installationsföretag.

Det är viktigt att ha en genomgång av förutsättningarna för just din fastighet. Du måste tänka på vilket energibehov huset har och därefter välja värmepump och antal meter kollektorslang. Det har betydelse för effektivitet och kostnad.

Vi hjälper dig att beräkna detta. Om du har direktel och ändå vill ha jordvärme konverterar vi till vattenburna element.

Hur går det till?

Installeringen av jordvärme eller markvärme som det också kallas sker i två steg.

Vi börjar med att systematiskt gräva upp de diken som krävs för att kunna placera ut kollektorslangen. Det är viktigt att du har åkermark som du kan frigöra för ändamålet. Hur långa slangar som grävs ner i marken bestäms utifrån husets beskaffenhet och mängden energi som görs av med i dagsläget. Att gräva ner för mycket slang fyller ingen funktion. När dikena återfylls med jord blir det ofta ett överskott av jordmassor. Marken blir därför ojämn den första perioden efter grävningen tills jordmassorna har fått sjunka ner.

Efter återfyllningen kvarstår installationen av värmepumpen. Vilken värmepump du ska välja bestäms också utifrån husets förutsättningar. Vi arbetar mot CTC och Nibe som leverantörer av värmepumpar.

När installationen är klar går vi igenom anläggningen med kunden.

”Har jordmånen betydelse om jag väljer jordvärme?” 
Frågor? – Se frågor & svar »