Grävning för avlopp i Sollefteå, Kramfors, Ragunda, Örnsköldsvik

Avlopp och infiltration

Bergvärme AB utför både nya installationer och reparationer av befintliga VA-anläggningar. Markbäddar eller kompaktfilterbäddar behöver t.ex. grävas om eller bytas ut åtminstone vart femtonde år för att fungera bra.

Vi går igenom olika alternativ för avloppsanläggningen och tittar på komponenterna markbädd, avloppsbrunn och infiltration. Vi erbjuder totalentreprenad men det går lika bra att du som kund själv väljer ut och köper in anläggningen till ditt enskilda avlopp.

Bergvärme AB är FANN-auktorieserade.

auktoriserad_entreprenor

Varje avlopp är unikt!

Det finns många olika sorters teknik på marknaden vad gäller avloppsanläggningar. De allmänna råden handlar om vilken slags rening en anläggning bör klara men vägen dit kan se olika ut.

Vi kan hjälpa dig att välja en anläggning som matchar de reningsbehov som din fastighet har där den är belägen.

Funktionskraven brukar delas in i en normal nivå och en hög nivå. Miljökontoret i din kommun avgör vad som gäller för din anläggning. De ger tillstånd för nya anläggningar och ansvarar för tillsynen av enskilda avlopp som redan är i bruk.

Här kan du testa ditt avlopp och läsa mer om olika tekniker.
www.avloppsguiden.se »

Du som husägare med
enskilt avlopp är ansvarig
för att din avloppsanläggning
uppfyller lagens krav.

offertforfragan

Anläggning av nytt enskilt avlopp.

Det är mycket att ta hänsyn till, grundvatten och vattendrag, din egen och grannarnas dricksvattenbrunnar, känslig miljö, geologiska förutsättningar, andra enskilda avlopp, bergvärmeanläggningar o.s.v. men det ska leda till att människors hälsa skyddas. Miljön ska inte överbelastas och förorenas i onödan eftersom våra naturresurser inte är oändliga.

Eftersom förutsättningarna är olika på olika fastigheter så blir också kraven olika och unika. Det är du som ansvarar för att den är rätt placerad och att den renar tillräckligt mycket och att du vet hur den ska driftas. Olika anläggningar ställer också olika krav på den tid du måste lägga ned på driften.

Som avloppsinstallatör hjälper vi dig att välja avloppstyp och placera anläggningen rätt utifrån de geografiska förutsättningarna och belastningen som förväntas komma på avloppet.

Hur går det till?

Projektering

  • Utsättning av befintliga el- och teleledningar inför grävningen.
  • Kontroll av de geologiska förutsättningarna genomförs på plats.
  • Schaktning för provgropar görs och perkolationsprov (markens förmåga att släppa igenom vätska)  tas.
  • Hur belastningen kommer att påverka avloppssystemet d.v.s. antalet personer i fastigheten.
  • Går igenom vilken typ av avloppsanläggning som passar.
  • Ansöker om tillstånd och gör en anmälan till kommunen.

Grävning och installering

  • Vi beställer och levererar anläggningen.
  • Vi installerar anläggningen.

Slutbesiktning

  • Vi dokumenterar och fotograferar och skickar nödvändiga papper till kommunen.
  • Vi fyller i och dokumenterar det som behövs för din funktionsgaranti.

Till oss kan du återkomma så utför vi kontroll och service av din anläggning.