Små avlopp

Få saker är tråkigare än att installera ett avlopp, tänker du.

Det gör inte inte vi! Som avloppsinstallatör tar vi ansvar för hela processen, val av avlopp, provgropar, kontakt med kommunen, installation och slutdokumentation.

VARJE ENSKILT AVLOPP ÄR UNIKT!

Det finns många olika sorters teknik på marknaden vad gäller avloppsanläggningar. De allmänna råden handlar om vilken slags rening en anläggning bör klara men vägen dit kan se olika ut.

Som avloppsinstallatör hjälper vi dig att välja avloppstyp och placera anläggningen rätt utifrån de geografiska förutsättningarna och belastningen som förväntas komma på avloppet.

Funktionskraven brukar delas in i en normal nivå och en hög nivå. Miljökontoret i din kommun avgör vad som gäller för din anläggning. De ger tillstånd för nya anläggningar och ansvarar för tillsynen av små avlopp som redan är i bruk. Är det hög skyddsnivå krävs t.ex. ofta minireningsverk.

När du valt anläggning ser vi till att ansökan blir rätt ifylld innan du skickar den till kommunen.

Här kan du testa ditt enskilda avlopp och läsa mer om olika tekniker.

www.avloppsguiden.se »

.
.

MARKBÄDD

ANLÄGGNING AV NYTT ENSKILT AVLOPP

Du måste ta hänsyn till hur djupt det är till grundvatten och vart din egen och grannarnas dricksvattenbrunnar är belägen. Du måste veta om det är sand eller lera där den ska ligga eller om miljön är speciellt känslig runtomkring. Det får inte heller ligga en energibrunn intill avloppsanläggningen. Allt för att skydda miljön och människors hälsa.

Eftersom förutsättningarna är olika för alla små avlopp så blir också kraven olika och unika. Det är du som ansvarar för att det enskilda avloppet är rätt placerat och att det renar tillräckligt mycket och att du vet hur det ska driftas. Olika anläggningar ställer också olika krav på den tid du måste lägga ned på driften.

Att anlägga små avlopp kräver tillstånd från din kommun innan du börjar. Även vissa ändringar av befintligt avlopp kräver tillstånd.

.

INFILTRATION

HUR GÅR DET TILL ATT ANLÄGGA SMÅ AVLOPP?

Projektering

  • Utsättning av befintliga el- och teleledningar inför grävningen.
  • Kontroll av de geologiska förutsättningarna genomförs på plats.
  • Schaktning för provgropar görs och perkolationsprov (markens förmåga att släppa igenom vätska)  tas.
  • Hur belastningen kommer att påverka avloppssystemet d.v.s. antalet personer i fastigheten.
  • Går igenom vilken typ av avloppsanläggning som passar.
  • Ansöker om tillstånd och gör en anmälan till kommunen.

Grävning och installering

  • Vi beställer och levererar anläggningen.
  • Vi installerar anläggningen enligt tillverkarens krav och råd.

Slutbesiktning

  • Vi dokumenterar och fotograferar och skickar nödvändiga papper och bilder till kommunen.
  • Vi fyller i och dokumenterar det som behövs för din funktionsgaranti.

Därefter har du ett godkänt avlopp!

Till oss kan du återkomma så utför vi kontroll och service av din anläggning.

.

Måste jag ha en trekammarbrunn?
Ska det vara infiltration eller markbädd eller kanske ett minireningsverk?
Vad är ett perkolationstest?

Har du frågor kan du ställa dem till oss.
Vi är diplomerade avloppsinstallatörer. Kontakta oss >>