Vanliga frågor & svar om jord- och bergvärme, värmepumpar och vattenbrunnar.

Har du frågor kring bergvärme, jordvärme eller vattenbrunnar?

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att läsa svaret.

Värmeenergin som hämtas ur jorden och berget kommer i princip från uppvärmningen av solinstrålningen. Borrar du tillräckligt långt ner i berget eller lägger tillräckligt många kollektorslangar under en tillräckligt stor jordyta räcker det för att värma upp ditt hus med hjälp av en värmepump. I slangarna pumpas vätska runt som värms upp av strålningsvärmen. Den överför värmen till husets elementsystem via värmepumpen.

Det råder anmälningsplikt för energibrunn – kontakta miljöskyddsförvaltningen i din kommun i god tid innan borrningsarbeten påbörjas. Vissa områden omfattas även av tillstånds- och/eller bygglovsplikt. Eventuella tillstånd skall sökas hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Alla arbeten i samband med installation av en värmepumpanläggning omfattas av konsumenttjänstlagen. Självklart går det att vidga garantiåtaganden genom avtal, men konsumenttjänstlagen får aldrig kringgås eller avtalas bort.

Korrekt ROT-avdrag betyder att man vill föra en sund konkurrens mellan företagen utan att kunden drabbas. Felaktigt ROT-avdrag är att ta mindre betalt för den faktiska materialkostnaden och lägga en högre avgift för arbetskostnaden vilket ger ett högre ROT-avdrag för kunden och företaget ifråga blir den som utför installationen i tron om att de är billigare och ger bättre förutsättningar än sina konkurrenter. Kunden kan dock tillsammans med installatören bli återbetalningsskyldiga och åtalade för felaktigt ROT-avdrag.

”Det som SVEP rekommenderar och som Skatteverket godtagit, är vid en totalentreprenad en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 30 % för luftvärmepumpar.”

Korrekt ROT-avdrag »

Kontakta oss på Bergvärme AB. Vi har alltid en genomgång av anläggning efter installation.

Eftersom ekonomikostnaderna bara ökar är det viktigt att hålla rent i maskineriet och ha rätt inställningar på pumpen för att få den optimala uppvärmningen. Service förlänger också livet på värmepumpen och ibland kan delar behöva bytas ut. Vill du vara på den säkra sidan kan du ge din värmepump service vartannat till vart tredje år. Skriv ett avtal med Bergvärme AB.

Läs mer om värmepumpsservice »

Ett eneregiborrhål har i princip en obegränsad livslängd med avseende på sin förmåga att leverera värme. Däremot kan de komponenter som ingår i borrhålsinstallationen ha olika livslängd. Idag uppskattas livslängden hos stålfoderrören och kollektorslangen till ca 100 år.

Borrhålets djup bestäms av hur mycket energi du måste utvinna för att värma ditt hus. Ju mera värme som behövs, desto djupare måste borrhålet bli. Ibland behövs flera borrhål till en fastighet. Det är det viktigt att välja rätt storlek på värmepump i förhållande till borrdjup.

Avståndet från markytan till fast berg påverkar naturligtvis det totala borrhålsdjupet. Först måste man borra igenom jordlagret – den delen av borrhålet fodras med stålrör, vilket skall drivas minst 2 m in i det fasta berget. Energibrunnsnormen föreskriver dessutom att foderrören måste drivas ner minst 6 meter ner från markytan. Foderrörsborrning är den dyraste delen av borrningen.

Har du exempelvis 8 meter till fast berg, krävs det minst 10 meter foderrörsborrning. Därefter fortsätter man med bergborrning tills det nödvändiga borrhålsdjupet nåtts. Vi räknar fram borrhålsdjupet med hänsyn tagen till ditt energibehov och värmepumpanläggningens specifikationer.

Ett borrhål får inte placeras utanför den egna tomten. Kommer den för nära grannens tomt  kan grannen tillfrågas. Det bästa är om borrplatsen placeras så nära fastigheten som möjligt med tanke på att slangarna ska dras in i huset. Det måste lämnas ett avstånd på 4 meter från husväggen för arbetsutrymme.

Anläggningar för uppvärmning av exempelvis stora villor, skolor och industrier måste kunna leverera stora mängder värme. Eftersom borrning ner till stora djup är kostsam och tekniskt sett mera krävande, borrar man flera grundare hål. Det är viktigt att hålen inte placeras för nära varandra – vanligen rekommenderas minst 20 meters avstånd mellan två hål.

För tätt placerade energibrunnar ”stjäl” energi från varandras värmeupptagningsområden och följaktligen inte kan leverera den beräknade energimängden. Om man inte klarar 20-metersgränsen på markytan, kan lutande hål borras (så länge de hamnar innanför tomtgränsen) – borrhålen lutas då från varandra (i solfjädersform) så att medelavståndet mellan borrhålen är minst 15-20 meter (avståndet mellan borrhålens resp. mittpunkt).

Dimensionering av s k flerhålssystem är mera invecklad då man måste ta hänsyn till hålens inbördes läge. Vanligen rekommenderas flerhålsborrning om dimensioneringsberäkningarna pekar på att ett borrhål med djup överstigande 150 meter.

Generellt sett talar man om ca 10 meter som en säkerhetsgräns med tanke på själva borrningen. Eventuellt kan vattnet i en befintlig dricksvattenbrunn påverkas under en kort period, men risken för bestående skador bedöms som liten. Samråd alltid med borraren innan den slutliga platsen för energibrunnen väljs.

Valet av borrhålsdiametern är helt avhängig det djup och den utrustning som krävs för att brunnen skall fungera på ett tillfredsställande sätt. I en energibrunn vill man åstadkomma ett maximalt värmeflöde från det omgivande berget in i kollektorn. Därför skall borrhålsdiametern inte vara onödigt stor, dock minst 115 mm (av tekniska skäl).

Foderrör är till för att skydda borrhålet mot att jordlagren rasar in. Dessutom hindras ytvatten från att tränga ner och förorena grundvattnet. Rören tillverkas vanligen av stål (plaströr förekommer) i längder om 3 m resp. 6 m. I samband med foderrörsborrning/neddrivning till fast berg, svetsas rörelementen samman så att en helt sammanhängande och tät vertikal rörledning bildas.

Genom att ansluta en kylare till borrhålet kan man nyttja borrhålet till att kyla huset den varma årstiden. Det vi kallar frikyla (gratis kyla). Det ger en bra komfort året runt. Mervärdet med frikyla är att värmen från huset tillförs borrhålet vilket ger ett varmare borrhål sett över året.

Effekten av frikyla är tillräcklig för komfortkyla i hushåll. Det används också av många företag t.ex. för att kyla dataanläggningar.

Hur svalt det blir beror naturligtvis på hur mycket värme som alstras i rummet som ska kylas. Det beror på hur kall köldbäraren, vätskan som finns i slangen är, när den ska användas i kylanläggningen. Det påverkas av årstid och om du har jord-eller bergvärme. Det spelar också roll hur effektiv fläktkonvektorn är som ska sprida den svala luften i rummet.
Läs mer om frikyla »

Som kund bör du förbereda en ”körbar” väg för riggen – räkna med minst 2 meters bredd. En rigg under arbete behöver arbetsyta på ca 3 m x 4 m – dels för att ställa upp riggen och för att borrarna skall kunna röra sig fritt runt om maskinen.

Även om många företag skyddar området närmast riggen med presenningar, får du räkna med avtryck i gräsmattan och en del ”lervälling” runt själva borrhålet. I övrigt skyddas husfasaderna med presenning för att undvika stänk och minimera dammbeläggningen på fönstren m.m.

Kollektorn är en sluten slangslinga som förbinder värmepumpaggregatet med borrhålet och vanligen löper ända ner till borrhålsbotten. Kollektorvätskan består av en blandning av vatten och etanol. Etanolen utgör ca 1/3 av den totala vätskevolymen och dess uppgift är att förhindra att kollektorvätskan fryser. Ren etanol är en mycket miljövänlig produkt som knappast kan skada miljön omkring borrhålet vid eventuellt läckage.

Vanligtvis placeras värmepumpanläggningen i husets befintliga pannrum, ett källarutrymme eller grovkök. Kollektorslangarna måste då dras igenom husväggen, gärna under marknivån. Med lämplig borrmaskin (slagborr eller diamantborr) borras genomföringshål i husgrunden (källarmuren), vilka efter installationen tätas med expanderande fogskum.

Installation av en värmepumpanläggning kan göras året runt. Vid allt för sträng kyla utförs inga borrningsarbeten.

Varje värmepumptillverkare håller sig med ett eget beräkningsprogram för att ta fram husets energibehov och därefter val av lämplig värmepump. Finns det redan en annan uppvärmningskälla i fastigheten, exempelvis oljepanna, och bränsleförbrukningen och anläggningsdata är väl dokumenterade, kan värmepumpanläggningens kapacitet lätt räknas fram. I annat fall görs det en uppskattning med hänsyn tagen till husets konstruktion, isolering, boyta, önskad innetemperatur m m.

En värmepumpinstallatör/återförsäljare följer oftas tillverkarnas rekommendationer. Det är dock viktigt att det borrhål som borras för att förse anläggingen med energi dimensioneras så att energibrist inte uppkommer.

En värmepumpanläggning kopplat till ett borrhål sänker naturligtvis temperaturen i borrhålet. Men sänkningen kompenseras av att energi flödar in från bergmassivet. Man räknar med att temperaturen stabiliseras efter ca 5 år och blir några få grader lägre än före borrningen.

Det viktiga är dock att din värmepumpanläggning inte bortför mer värme än det som tillförs borrhålet. Är anläggningen rätt dimensionerad, kommer borrhålet att kunna leverera värme för all framtid. Det är alltså viktigt att dimensioneringen av anläggningen görs korrekt så att man får fram rätt borrhålsdjup.

Eftersom vi är certifierade brunnsborrare följer vi SGU:s direktiv i normbrunn 2016.

Värmeenergin som hämtas ur jorden och berget kommer i princip från uppvärmningen av solinstrålningen. Borrar du tillräckligt långt ner i berget eller lägger tillräckligt många kollektorslangar under en tillräckligt stor jordyta räcker det för att värma upp ditt hus med hjälp av en värmepump. I slangarna pumpas vätska runt som värms upp av strålningsvärmen. Den överför värmen till husets elementsystem via värmepumpen.

Jordmånen har betydelse. Det är sämre värmevärde i torrsand. Den bästa jorden att gräva i är ler eller morän.

Isolering av slangarna görs bara närmast huset eller om man ska korsa ett avlopp eller en vattenledning för att undvika tjäle.

Slangarna grävs ner på ca 1 metes djup.

Minimumkravet är 1,2 meter mellan slangarna. Valet av avståndet beror dock på dimensioneringen av anläggningen i sin helhet. Vi hjälper dig att beräkna detta.